ฟ้าละทายโจรต้านโควิท19ได้จริงหรือ

โควิด-19 และ พืชที่ขึ้นว่าราชาแห่งความขม

โควิด-19 (the coronavirus disease 2019) เป็นโรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสโดยตรง ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata; ราชาแห่งความขม) และสารสำคัญหลัก (Andrographolide) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคไข้หวัด รวมไปถึงโรคโควิด-19

รูปที่ 1 Andrographis paniculata
รูปที่ 1 Andrographis paniculata

ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า “ฟ้าทะลายโจร” และ “Andrographolide” สามารถยับยั้งการทำงานของโคโรนาไวรัสได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับยา Hydroxycholoroquine, และ Niclosamide ในเซลล์ปอดมนุษย์

จากผลการทดลองดังกล่าว ค่าความเข้มข้มของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง 50% (IC50) ของฟ้าทะลายโจรและสาร Andrographolide คือ 0.036 และ 0.034 μM ตามลำดับ ในขณะที่ความเป็นพิษของฟ้าทะลายมีค่าสูงมากหรือพูดง่ายๆก็คือ จะต้องกินในประมาณที่มากกว่าขนาดยาที่ใช้รักษาประมาณ 100 เท่า (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แสดงค่า IC50 ในการต้านโคโรนาไวรัส รวมถึงค่าความเป็นพิษ (CC50) ของฟ้าทะลายโจร และ Andrographolide
รูปที่ 2 แสดงค่า IC50 ในการต้านโคโรนาไวรัส รวมถึงค่าความเป็นพิษ (CC50) ของฟ้าทะลายโจร และ Andrographolide

จากผลงานวิจัยแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา (PBPK model) ของสาร Andrographolide (รูปที่ 3) พบว่า เมื่อรับประทานสาร Andrographolide เพียง 100 mg ทุก 8 ชั่วโมง ในกรณีของผู้ป่วยที่ยังไม่ติดเชื้อในปอด หรือเทียบเท่า “ฟ้าทะลายโจร 2000-2500 mg ทุก 8 ชั่วโมง” ระดับยาในเลือดมีค่าสูงถึง 0.1 μM ซึ่งเพียงพอที่จะยับยั้งโคโรนาไวรัสได้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 แบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์เชิงสรีรวิทยาของสาร Andrographolide
รูปที่ 3 แบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์เชิงสรีรวิทยาของสาร Andrographolide

ในทำนองเดียวกัน ผลการวิจัยในมนุษย์พบว่า หากรับประทานฟ้าทะลายโจร 2000-2500 mg ระดับยาฟ้าทะลายโจรในเลือด มากกว่า 0.1 μM เช่นกัน ดังนั้นเราจึงอนุมานได้ว่าการรับประทานฟ้าทะลายโจร 2000-2500 mg สามารถยับยั้งและป้องกันโควิด-19ได้ จากผลการทำนายโดยใช้แบบจำลองยังอีกว่า การรับประทานสาร Andrographolide ให้ได้ 300 mg ทุก 8 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในปอด

รูปที่ 4 แสดงถึงการทำนายความเข้มข้นของระดับสาร andrographolide ในเลือดมนุษย์หลังรับประทานสาร andrographolide 200 mg
รูปที่ 4 แสดงถึงการทำนายความเข้มข้นของระดับสาร andrographolide ในเลือดมนุษย์หลังรับประทานสาร andrographolide 200 mg

ผู้เขียน ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล

๘ มิ.ย. ๖๔

ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร หรือสมุนไพรต่างๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่