การเล่นว่านให้ได้ผลตามตำรา

จากประสบการร์การเล่นว่านมากว่า ๒๕ ปี ผมได้พบข้อแตกต่างของความสำเร็จสัมฤทธิผลในการเล่นว่านให้ได้ผลตามตำรานั้น แตกต่างกันหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

กวักพุทธเจ้าหลวง เบี้ยแก้(สายว่าน)
ว่านและวัตถุมงคลจากว่านที่ช่วยเสริมกำลังใจ ให้ผมใช้ศักยภาพทางร่างกายและสมองอย่างเต็มที่ ประมาณว่าปลุกใจตัวเองว่า “มีดีแล้วไม่ต้องกลัวสิ่งใด” ทำโลด ลุยโลด..

สมดุลระหว่างว่านกับชีวิต

เล่นว่านแต่แบบทางสายกลาง ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป ไม่หวังกับว่านจนไม่ได้ทำเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านอื่นๆ และไม่ได้ปล่อยปะละเลยว่านจนเป็นเหมือนต้นไม้ทั่วๆไป เป็นไม้ประดับทั่วๆไป ใช้ว่านเป็นเครื่องชูกำลังใจ ให้เกิดความั่นใจในการทำงาน ประกอบอาชีพ หรือใช้ในด้านต่างๆ เช่น เป็นเสน่ห์เมตตา ทางยารักษาโรค ทางค้มครองป้องกันภัย โดยไม่หลงลืมเรื่องเหตุปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จในเรื่องนั้นๆด้วย เช่น

  • การที่จะให้คนรักนั้นจิตใจและบุคคลิคภาพเราต้องน่ารักด้วย จิตใจต้องอ่อนโอนและมีความจริงใจแก่ผู้อื่นด้วย
  • การที่จะร่ำรวยได้นั้น นอกจากมีความขยันหาทรัพย์แล้ว ต้องมี mindset หรือทัศนคตติและมุมมองแบบคนรวยด้วย คือต้องมีความคิดอย่างคนรวย และมีพฤติกรรมอย่างคนรวย
  • ว่านที่ใช้ในการค้าขาย ก็ให้มีองค์ประกอบของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายได้กำไร เช่น เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตอบสนองและแก้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าได้ ค้าขายโดยไม่แข่งขันกันโดยการตัดราคา เป็นต้น
  • ใช้ว่านที่แึล้วคลาดปลอดภัย แต่ยังทำตัวเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ขาดการยับยั้ยชั่งใจ ต่อให้ว่านดีอย่างไร แต่ก็มียามปลอด-เขตปลอด เพราะบุพกรรมและเหตุปัจจัยต่างๆ อย่างนี้พอว่านค้มกันไม่อยู่ ก็พาลโทษว่าว่านไม่ดี

เปรียมดังว่านเป็น “ยาชูกำลัง เป็นอาหารเสริม” ส่วนเหตุผลหลักแห่งความสำเร็จเป็นอาหารมื้อหลักที่ต้องทานเป็นอันดับแรกครับ

เล่นว่านด้วยฝึกฝนทักษะแห่งความสำเร็จด้วย

การเล่นว่านเป็นกุศโลบายของคนโบราณในการตล่อมจิตให้ตั้งมั่นในเส้นทางที่ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัญญามากกว่าศรัทธา จึงจะสัมฤทธิ์ผลอันสูงกว่า…แจ็คหม่าไม่ได้เล่นว่าน อี ลอนมัสก์ บิล เกตส์ เจ้าสัว CP ไม่ได้เล่นว่านนะครับ เขาร่ำรวยจากอะไร?…เพราะเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จทางรูปธรรมเขาเด่นชัดมากไงครับ “คนทำนายหรือจะสู้ฟ้าลิขิต และฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะตน” จงใช้สติปัญญามากกว่าศรัทธา แต่อาศัยศรัทธาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดความพากเพียรพยายาม และสติปัญญาที่มากขึ้น…

เล่นว่านด้วยฝึกฝนจิตด้วย

มันเกี่ยวเนื่องกันหมดครับ จิตที่ดี สะอาด สว่าง สงบ มีสมาธิ ย่อมเรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแตกฉาน เข้าใจและสามารถมากกว่าจิตที่ไร้การขัดเกลา อีกทั้งยังเข้าถึงขุมพลังในตัวว่านและนำขุมพลังนั้นมาใช้ได้มากกว่า

การเล่นว่านอย่างโบราณ ล้วนเป็นกุศโลบายในการฝึกจิต เป็นกุศโลบายในการทำสมาธิ โดยอาศัยแรงศรัทธา แรงครู แรงพฤกษาวิเศษคือว่านนี้ ก็ทำให้เกิดกำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น…รวมๆจึงกลายเป็นผู้มีโชคดีกว่าผู้อื่นนั่นเอง…

ดังนั้นคาถา การพร่ำบ่นภาวนา พิธีกรรมในการเลี้ยงว่าน จึงขาดเสียไม่ได้ครับ ใครทำใครได้แก่ตัว ข้าพเจ้ากระทำและพิสูจน์ด้วยตัวเองดังกล่าวแล้ว เห็นผลแล้วจึงถ่ายทอดแลแนะนำครับ

เอวัง… ดังนี้เล…ฯ

อรรถ

๒๒ ม.ค.๖๓